วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ TAT CALL CENTER 1672ขอเชิญเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ TAT CALL CENTER 1672
และประกวดคำขวัญภาษาไทย TAT CALL CENTER 1672

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวส. ทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญภาษาไทย TAT CALL CENTER 1672 เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การเป็นฐานข้อมูลท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยและการให้บริการข้อมูล ดังกล่าวผ่านระบบ CALL CENTER ที่มีศักยภาพ ทันสมัย รวดเร็ว และพร้อมบริการนักท่องเที่ยวทุกวันไม่มีวันหยุด ชิงเงินรางวัลและประกาศเกียรติบัตร


คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ทั่วประเทศ มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย โดยมีหลักฐานที่ใช้แนบพร้อมผลงาน ดังนี้
สำเนาบัตรประจำตัว นิสิต นักศึกษา ของสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ใบสมัครเข้าประกวด

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เป็นสื่อแสดงภาพลักษณ์ TAT CALL CENTER 1672
ประกวดคำขวัญภาษาไทย (Slogan) เป็นสื่อแสดงภาพลักษณ์ TAT CALL CENTER 1672โดยนิสิต นักศึกษา มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 ประเภท หรือ เลือกส่งผลงานประเภทหนึ่ง ประเภทใด ดังนี้
ตราสัญลักษณ์ กำหนดคนละไม่เกิน 2 แบบ
คำขวัญภาษาไทย กำหนดคนละไม่เกิน 3 แบบ
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้โดย click ที่นี่
>>ใบสมัครประกวดตราสัญลักษณ์<< >> ใบสมัครประกวดคำขวัญ<< โดยผู้ส่งผลงานประกวดต้องกรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมแนบผลงานแต่ละประเภท


กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
- ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องมีขนาด กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 8”x8” และมี ขนาดใหญ่ไม่เกิน 12”x12” โดยแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนของตราสัญลักษณ์ไม่จำกัดเทคนิคการ สร้างสรรค์
ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ต้องออกแบบให้มีความหมายสื่อถึง “TAT CALL CENTER 1672” ที่มีความโดดเด่น ความน่าเชื่อถือ ทันสมัย และสวยงาม พร้อมแนบเอกสารคำอธิบายแนวความคิดใน การออกแบบของภาพอย่างละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาเกณฑ์การตัดสินที่แสดงแนวความคิดสร้างสรรค์
ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องจัดทำสำเนาใส่ในแผ่น CD ข้อมูลแนบมาด้วย ซึ่งหากใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ต้องสามารถเปิดใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ
ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องออกแบบให้นำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์บนพื้นผิวต่างๆได้ เช่น หัวกระดาษ, ซองจดหมาย, back drop ป้าย หรือผลิตภัณฑ์ เช่น หมวก เสื้อยืด ของที่ระลึก เป็นต้น
ผลงานตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าร่วมประกวด ใช้สีในการออกแบบได้ไม่เกิน 4 สี โดยเสนอผลงานใน รูปแบบขาว-ดำ และลายกราฟฟิกแนบมาด้วย ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักการมองเห็นชัดเจน เมื่อต้องย่อ หรือขยายสามารถแสดงสัดส่วนและรายละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้งาน และแสดงตัวเลขกำหนด ค่าสี cmyk ที่ใช้ในการออกแบบ Logo เช่น สีแดง c:0 m:100 y:100 k:10 ประกอบมาด้วย
ผลงานตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ต้องแสดงภาพประกอบตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อการนำไปใช้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ color / positive ภาพ logo แบบสี เพื่อนำไปใช้ในพื้นขาว color / negative ภาพ logo แบบสี เพื่อนำไปใช้ในพื้นเข้ม b-w / positive ภาพ logo แบบขาว-ดำ เพื่อนำไปใช้ในพื้นขาว b-w / negative ภาพ logo แบบขาว-ดำ เพื่อนำไปใช้ในพื้นเข้ม แบบทั้ง 4 ลักษณะเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ให้ได้ผลงานที่มีความเหมาะสมที่สุด ทางด้านการออกแบบ และการนำไปใช้จริง
ผลงานตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องเป็นผลงานของผู้สร้างสรรค์ด้วยตนเองเท่านั้น และต้องเขียนชื่อ-นามสกุลจริงของเจ้าของผลงานพร้อมระบุสถานที่ที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หากส่งผลงานทางไปรษณีย์นับวันประทับ ตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สิ้นสุดการรับผลงานในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ ได้ไม่เกินจำนวน 2 แบบ
ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- คำขวัญภาษาไทย
คำขวัญ หรือสโลแกน (Slogan) คือประโยคที่มีความหมายเชิญชวนโน้มน้าวให้เกิดความคล้อยตามเป็น ที่จดจำเชื่อถือได้ เป็นข้อความเตือนใจ แสดงหลักการปฏิบัติของบุคคลหรือหมู่คณะ มีลักษณะข้อความสั้น ๆ เป็น ร้อยแก้วหรือคำคล้องจองสรุป กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญภาษาไทย มีดังนี้
คำขวัญภาษาไทยที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ต้องใช้ภาษาไทยถูกต้อง ข้อความสั้นกระชับ สื่อความหมายชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์
คำขวัญภาษาไทยที่ส่งเข้าร่วมการประกวด สามารถสื่อความหมายของ TAT CALL CENTER 1672 ที่มีศักยภาพของการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างความรู้สึกประทับใจในการบริการ
คำขวัญภาษาไทยที่ส่งเข้าร่วมการประกวด สามารถแสดงภาพลักษณ์การให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยของ TAT CALL CENTER 1672 สามรูปแบบ คือ สนทนากับพนักงานรับโทรศัพท์ (Call Agents) รับข้อมูลทางโทรสาร (Fax on Demand) และรับฟังข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติ (Audio Text)
คำขวัญภาษาไทยที่ส่งเข้าร่วมการประกวด มีความยาวไม่เกิน 20 คำ
คำขวัญภาษาไทยที่ส่งเข้าร่วมการประกวด จะต้องเขียนด้วยลายมือบรรจง ลงในใบสมัครเข้าประกวด ประเภทคำขวัญ (Slogan) สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.tat.or.th และต้องเป็นผลงานของผู้สร้างสรรค์เท่านั้น
คำขวัญภาษาไทยที่ส่งเข้าร่วมการประกวด หากผู้ส่งประกวดมีความเห็นว่าจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับคำขวัญที่ตนเองประพันธ์ขึ้นสามารถกระทำได้ แต่ให้พิจารณาสาระของการสื่อสารในรูปประโยคทั้งหมดของคำขวัญเป็นสำคัญ
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หากส่งผลงานทางไปรษณีย์นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สิ้นสุดการรับผลงาน วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญภาษาไทย สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินจำนวน 3 แบบ
ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สถานที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
ผู้สนใจส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่
กองข่าวสารท่องเที่ยว (ชั้น 1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ในวันและเวลาราชการ ภายในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550สอบถามข้อมูล โทร. TAT CALL CENTER 1672
ติดต่อขอรายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติม: ผู้ประสานงานโครงการ นายสุพจน์ สุทธิยุทธ์
โครงการศิลปะปิ่นโตครูเอกเลขที่ 18/56 หมู่บ้านแสงระวี ซอยวัดหนามแดงตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540โทรศัพท์ / โทรสาร 08 1553 2096, 0 2917 2420E-mail Address:
pinto_art@hotmail.com
หมายเหตุ ไม่รับส่งผลงานทาง E-mail Address เพื่อความเหมาะสมในกติกา การตัดสินที่มีความทัดเทียมกัน ด้วยคุณสมบัติของสื่อวัสดุที่ใช้ในการพิจารณา


รางวัล
รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ประกอบด้วย รางวัลเงินสดและประกาศเกียรติบัตร ดังนี้
· รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
· รางวัลชมเชย 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

รางวัลการประกวดคำขวัญภาษาไทย (Slogan) ประกอบด้วย รางวัลเงินสดและประกาศเกียรติบัตร ดังนี้
· รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
· รางวัลชมเชย 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

รวมรางวัลการประกวดทั้งสิ้น 10 รางวัลกำหนดการดำเนินงาน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2550
ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และ การประกวดคำขวัญ (Slogan) ภาษาไทย TAT CALL CENTER 1672
มิถุนายน-กรกฎาคม 2550
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “สื่อสัญลักษณ์ทางศิลปะ” ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และรับสมัครผลงานเข้าประกวด
10 สิงหาคม 2550
วันปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวด
18-21 สิงหาคม 2550
พิจารณาตัดสินผลงาน
สิงหาคม 2550
ประกาศผลการตัดสิน

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
www.tat.or.th ***

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550

3 สค. 07 กิจกรรมเรียนวันนี้

..

- วันนี้เรียน ผสมปูน กับ อ. แจ๊ค ครับบบ ผสมกันอุตหลุด เส็ดแล้วว ไปเก็บขวดบ้าน อาจารย์ครับบ
ไปขาย หาเงิน เข้าโปรแกรมมครับบ
ปล. ลืมบอก อีก 2ภาพ เกบมาจากข้างบ้านอาจารย์แจ็ค ครับบบภาพผลงานที่เป็นที่น่าภูมิใจ ของพวกพ้องน้องพี่ชาวออกแบบผลิตภัณฑ์ กับการทำพานไหว้ ครู ทุก คน ช่วยกัน ขันแข็ง จนเสร็จ เป็นผลงานที่เห็น ถึงไม่มีการประกวด แต่พวกเราก็ ภูมิใจ ชนะเลิศ สวยที่สุดดดดดดดดดดดดดดดด แล้วจ้าวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2550

2 สค.07 ทีมงาน บ้านและสวน , room จัดบรรยาย เรื่อง เทรน 2007


ผ่านไปแล้วเรียบร้อยกับการบรยายพิเศษในหัวห้อ เฟอร์นิเจอร์เทรน ปี 2007 โดยพี่ๆๆทีมงานบ้านและสวน และ นิตยสาร room ซึ่งถือว่าเป้นโอกาสที่ดีที่ได้รับฟังบรรยายจากผู้รู้จริงและคร่ำหวอดในวงการอกแบบภายในงานมี การเล่นเกม ตอบคำถาม พร้อมรับของรางวัลเป็นหนังสือ วึ่งถือว่าเป็นคลังความรู้ของพวกเรา
ขอบคุณพวกพี่ๆๆทั้ง2 ทีมงานมากๆๆครับบบ
-----ภาพบรรยากาศในงาน จะพยายามหามาให้ได้นะครับ--------

____________________________________________________________________

เริ่มต้นออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เริ่มต้น แนะ นำตัว กันนะ
นี่คือ บล็อกของชาวออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทุกคนได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมอัพเดท ข่าว คราวว ในแวดวงออกแบบให้ทุกๆๆคนได้รู้กันน ใครว่างๆก็เข้ามาอัพเดท ข้อมมูลกันเยอะๆๆนะครับooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
____________________________________________________________________